AKSAN KALIP SAN VE TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Aksan Kalıp Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” tarafından aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

Toplanan kişisel verileriniz

 • Şirketin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Şirketin ve faaliyetlerinin tanıtılması, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,
 • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, İnternet sitesini ve diğer iletişim kanallarının kullanılması,
 • Şirket çalışanları ile ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesinin sağlaması,
 • Elde ettiğimiz kişisel verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
 • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin şirket içi ilgili departmanlar tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla özlük dosyası oluşturulması ve şirketin meşru menfaatinin korunması amacıyla şirket içi ve şirket dışı güvenlik birimlerince arşivlenmesi,
 • Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve üçüncü kişilerin paylaşmış olduğu iletişim kanalları üzerinden irtibat kurulması, ürün ve hizmetlerin pazarlanması, satın alma ve satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, yürütülmesi,
 • Şirketin politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Şirket güvenliğinin sağlanması, personel çalışma ve disiplin kurallarının işletilmesi amacıyla şirketin ortak kullanım ve çalışma alanlarının güvenlik kamerası ile izlenilmesi, şirkete giriş çıkışlarda kanunun uygun gördüğü kayıt sisteminin uygulanmasına olanak sağlayacak kişisel verilerin temin edilmesi ve kayıt altına alınması, şirket tarafından tedarik edilen araç ve iş makinalarının GPS sistemiyle konumlarının takip edilmesi,
 • Şirketle hukuki ve ticari ilişki içinde olan üçüncü kişilerle iletişim bilgilerinin paylaşılması, iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
Yukarıda sayılan amaçlar dahilinde verileriniz işlenir, güven bir şekilde saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddesinde sayılan nedenlerle ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, direkt ve dolaylı iştirakleri başta olmak üzere; yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, lojistik şirketleriyle, broker şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ajanslarla, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, sigorta şirketleriyle ve sair iş ortaklarımızla, iştiraklerimizle, dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruşları ile özel kişi ve kurumlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve huhuki sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, sanal pos, çağrı merkezi ve fiziki ortamda bayi kanalıyla, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

5. Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı kanunun 11. maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.aksan-co.com dan ulaşabileceğiniz Aksan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak
 • Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

AKSAN KALIP SAN VE TIC.A.Ş.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası   Veri sahibi başvuru formu